Euchroea fredei, Image #1

Catalog #1C2433: Euchroea fredei
Catalog #1C2433: Euchroea fredei (click to close)
Catalog #1C2433: Euchroea fredei