Dolba hyloeus, Image #1

Catalog #1H0085: Dolba hyloeus
Catalog #1H0085: Dolba hyloeus (click to close)
Catalog #1H0085: Dolba hyloeus