Anthia sexguttata, Image #1

Catalog #28C0933: Anthia sexguttata
Catalog #28C0933: Anthia sexguttata (click to close)
Catalog #28C0933: Anthia sexguttata