Ochrotrigona praetextata, Image #1

Catalog #5H0647: Ochrotrigona praetextata
Catalog #5H0647: Ochrotrigona praetextata (click to close)
Catalog #5H0647: Ochrotrigona praetextata